Unkovice

Dokumenty

Pravidla ZŠ Unkovice

(zjednodušený výpis ze školního řádu)

 

 • Vyučování začíná v 8:00 hodin, školní budova se otevírá v 7:00 hodin, nejpozději v 7:45 hodin je žák připraven na svém místě.

   

 • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, vhodně a čistě upraven, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád.

   

 • Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje prostory v čistotě a pořádku.

   

 • Žák chrání své zdraví i zdraví spolužáků, všechny zdraví škodlivé činnosti jsou zakázány.

   

 • Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit bezpečnost jiných osob.

   

 • Každý úraz, poranění nebo nehodu žáci hlásí ihned vyučujícímu.

   

 • Při výuce TV se žáci řídí pokyny učitele TV.

   

 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit (telefonicky) důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů. Po návratu žáka písemně na omluvném listu v žákovské knížce.

   

 • Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

   

 • Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí učitele.

   

 • Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době vyučování bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu (např. odchod k lékaři).

   

 • Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce žáka telefonicky na tel. čísle 
  547 238 844, a to do 8:00 hodin.

Soubory ke stažení

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace,okres Brno-venkov
IČ: 71162488

Unkovice 28
664 63 Žabčice
okres Brno-venkov
Tel.: 547238844

Budova základní školy
Unkovice č. 28
Tel.: 547238840
Mobil: 728445034
E-mail: zsunkovice@volny.cz

Budova mateřské školy a školní jídelny
Unkovice č. 120
Tel.: 547238844
Mobil: 728445034
E-mail: zsunkovice@volny.cz