Unkovice

Informace k chodu Mateřské školy Unkovice od 1. 9. 2020

Provoz Mateřské školy Unkovice ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 - organizace vzdělávání a ostatních aktivit školy

Obecné informace a doporučení k provozu školy

- škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je mateřská škola povinna postupovat dle pokynů krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou krajskou hygienickou stanicí nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

Prostory mateřské školy

- rodiče v den zahájení docházky svého dítěte do mateřské školy vyplní formulář čestného prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, tzn., že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota…)

- vstup rodinných příslušníků do prostor mateřské školy není nikterak omezen, nevyžaduje se rouška

- při vstupu do chodby školy je za dveřmi do třídy umístěn zásobník s dezinfekcí, je tedy nutné provést dezinfekci rukou přicházejících osob, dezinfekční gel na ruce je umístěn rovněž v šatně dětí na skříňkách

- doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předávání a vyzvedávání dítěte).

- toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

- dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí např. kliky, spínače světla, bude prováděna několikrát denně.

- časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

- důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně

- úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně

- škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistila dostatečné množství dezinfekce

 

Ve třídě

- po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

- dětem bude průběžně zdůrazňováno, aby v případě kýchnutí či zakašlání použily jednorázový papírový kapesník, který vyhodí do koše a následně si umyjí ruce mýdlem

 

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby“

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění    ( jako je například zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, není dítě v doprovodu zákonného zástupce vpuštěno do budovy

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné až v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené místnosti (pracovna pedagogických pracovníků) a současně jsou informováni zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

Ve všech případech MŠ informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Při opětovném zahájení běžné docházky dítěte do mateřské školy bude škola vyžadovat písemné vyjádření lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální teplotu považována obecně hodnota do 37° Celsia.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky  infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do mateřské školy pouze v případě, že netrpí infekční nemocí na základě potvrzení lékaře (astma, alergie).

Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte nebo zaměstnance školy

- školu informuje v případě výskytu onemocnění zpravidla příslušná krajská hygienická stanice, která provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění COVID-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice.

- v případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu (rozhoduje příslušná krajská hygienická stanice)

- škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy zákonné zástupce dětí

- mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy

- povinnost distančně se vzdělávat platí pro ty děti, které mají předškolní vzdělávání povinné

 

 

V Unkovicích dne 31. 8. 2020                                   Mgr. Marie Kůgelová, ředitelka školy

                                                                       Bc. Martina Brychtová, zástupce ředitelky školy                   

                                                                                    

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace,okres Brno-venkov
IČ: 71162488

Unkovice 28
664 63 Žabčice
okres Brno-venkov
Tel.: 547238844

Budova základní školy
Unkovice č. 28
Tel.: 547238840
Mobil: 728445034
E-mail: zsunkovice@volny.cz

Budova mateřské školy a školní jídelny
Unkovice č. 120
Tel.: 547238844
Mobil: 728445034
E-mail: zsunkovice@volny.cz